Medezeggenschapsraad (MR)

Ingevolge de Wet op de Medezeggenschap heeft elke school een Medezeggenschapsraad. Ouders en teamleden vormen samen de MR. De leden worden voor een periode van twee jaar gekozen en kunnen zich herkiesbaar stellen. Voor de verkiezingsprocedure wordt een aparte commissie in het leven geroepen. De directeur is als adviseur aan de MR verbonden. De Medezeggenschapsraad heeft op een groot aantal punten een vorm van inspraak. Afhankelijk van het onderwerp is dat advies- of instemmingsrecht. De bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Ze hebben betrekking op het beleid dat de school voert op allerlei terreinen, zoals bijvoorbeeld: onderwijs, organisatie, werkwijze en veiligheid. Daarbij speelt de raad in op besluiten, die de Stichting Meerkring (ons bestuur) ten behoeve van de school voorbereidt.
Naast de MR van elke school is er een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Elke MR is in de GMR vertegenwoordigd. Dit kan een ouder of een leerkracht betreffen. De bespreekpunten van de GMR hebben een schooloverstijgend karakter. Voornemens van het bestuur voor alle Meerkringscholen komen in deze raad ter sprake. Ook voor dit inspraakorgaan zijn de bevoegdheden geregeld in een reglement.
De oudergeleding van de MR stelt zich tot taak:
* De belangen van de ouders en de kinderen te behartigen in de MR, bij de schoolleiding, bij Meerkring en zo nodig de gemeente Amersfoort;
* Te streven naar openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school;
* De ouderparticipatie te bevorderen;
* Contact onderhouden met MR'en van andere scholen en deel te nemen aan de GMR;
* Te waken tegen discriminatie in school, alsmede alle ongelijke behandeling op basis van sekse, ras of geloofsovertuiging.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De data van de vergaderingen worden van tevoren vastgesteld en kenbaar gemaakt. Één keer per jaar legt de MR op een ouderavond verantwoording af over haar activiteiten en besluiten. Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij de directeur of de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad..
OBS de Zevensprong, voor ouders
die op zoek zijn naar een school
waar elk talent telt!

Contact

OBS de Zevensprong
Koning Karelpad 2
3813HC
Amersfoort

Tel.: 033 4330695
E-mail: directie.zevensprong@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op facebook. Hier plaatsen wij regelmatig berichten over al het moois dat de Zevensprong te bieden heeft.


Stichting

OBS de Zevensprong is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder