Medezeggenschapsraad (MR)

Ingevolge de Wet op de Medezeggenschap heeft elke school een Medezeggenschapsraad. Ouders en teamleden vormen samen de MR. De leden worden voor een periode van twee jaar gekozen en kunnen zich herkiesbaar stellen. Voor de verkiezingsprocedure wordt een aparte commissie in het leven geroepen. De directeur is als adviseur aan de MR verbonden. De Medezeggenschapsraad heeft op een groot aantal punten een vorm van inspraak. Afhankelijk van het onderwerp is dat advies- of instemmingsrecht. De bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Ze hebben betrekking op het beleid dat de school voert op allerlei terreinen, zoals bijvoorbeeld: onderwijs, organisatie, werkwijze en veiligheid. Daarbij speelt de raad in op besluiten, die de Stichting Meerkring (ons bestuur) ten behoeve van de school voorbereidt.
Naast de MR van elke school is er een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Elke MR is in de GMR vertegenwoordigd. Dit kan een ouder of een leerkracht betreffen. De bespreekpunten van de GMR hebben een schooloverstijgend karakter. Voornemens van het bestuur voor alle Meerkringscholen komen in deze raad ter sprake. Ook voor dit inspraakorgaan zijn de bevoegdheden geregeld in een reglement.
De oudergeleding van de MR stelt zich tot taak:
* De belangen van de ouders en de kinderen te behartigen in de MR, bij de schoolleiding, bij Meerkring en zo nodig de gemeente Amersfoort;
* Te streven naar openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school;
* De ouderparticipatie te bevorderen;
* Contact onderhouden met MR'en van andere scholen en deel te nemen aan de GMR;
* Te waken tegen discriminatie in school, alsmede alle ongelijke behandeling op basis van sekse, ras of geloofsovertuiging.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De data van de vergaderingen worden van tevoren vastgesteld en kenbaar gemaakt. Één keer per jaar legt de MR op een ouderavond verantwoording af over haar activiteiten en besluiten. Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij de directeur of de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

In de MR van de Zevensprong zitten in het schooljaar 2017-2018:
Germaine Winckels (moeder van Veerle uit groep 4B en Jelle uit groep 1-2C)
Brenda Jongewaard (moeder van Bram uit groep 4B en Tess uit groep 1-2C)
Hafida Tichtti (moeder van Issrae uit groep 6), juf Willeke (groep 5)
juf Gerda (groep 6)
De directieleden Dick Kamp en Janine van der Pas adviseren de MR.
OBS de Zevensprong, voor ouders
die op zoek zijn naar een school
waar elk talent telt!

Contact

Obs de Zevensprong
Bruispad 1
3813 PV
Amersfoort

Tel.: 033 4330695
E-mail: directie.zevensprong@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op facebook. Hier plaatsen wij regelmatig berichten over al het moois dat de Zevensprong te bieden heeft.


Stichting

Onze school valt samen met nog 18 andere scholen onder het bestuur van stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school.
Voor meer informatie kunt u onderstaande snelkoppeling gebruiken om naar de website van Meerkring te gaan.

Lees verder